top of page

ממצאי סקר מיניות מתבגרים ומתבגרות | ישראל 2015


במהלך שנת 2015, ביצעה ד"ר אפרת הברון, (מרצה במכללת דוד ילין, ביבליותרפיסטית, פסיכותרפיסטית ומטפלת בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית) יחד עם שלומית הברון (מחנכת למיניות בריאה, ממקימות המיזם החברתי לחינוך מיני "מידע אמין על מין") סקר אינטרנטי על 739 בני ובנות נוער שלמדו בחינוך ממלכתי ובחינוך ממלכתי דתי בישראל (ממ"ד). בני ובנות הנוער שענו על הסקר היו כולם בני ובנות 18-19.

 

המאמר המלא המבוסס על תואות הסקר: "מה מתי ומי בחינוך מיני: עקרונות מנחים לבניית תכניות חינוך מיני של בני נוער בישראל", בוצע תחת כנפיה של מכללת דוד ילין לחינוך והתפרסם במגזין האינטרנט "פסיכולוגיה עברית" באוגוסט 2017.

בדף זה אנו מביאות גרפים ומידע שלא נכללו במאמר, שהתמקד בהבניית תכנית ספירלית בחינוך מיני, אך עלו מן הסקר ושיש להם חשיבות להורים, צוותים חינוכיים וצוותים טיפוליים העובדים עם ילדים/ות ומתבגרים/ות.

שאלון הסקר המלא

אוכלוסיית הסקר

739 צעירות וצעירים (317 נערים ו-416 נערות ועוד 6 שענו לשאלת המגדר "אחר") בני 18-19 מכל הארץ ענו על סקר אינטרנטי אנונימי , בין התאריכים 20.9.2015-15.7.2015. בסקר התבקשו המשיבים לענות בדיעבד על שאלות בנוגע להתנהגותם המינית במהלך גיל חטה"ב ותיכון, וכן לתקשורת שלהם סביב ההתנהגות המינית עם הורים, מבוגרים בסביבתם, צוותים חינוכיים וחברים. שאלות ספורות נשאלו גם בנוגע לגיל ביה"ס היסודי. 534 חילונים, 131 מסורתיים, 59 דתיים ו-13 חרדים ענו לסקר. בגלל מספר המשיבים הדתיים והחרדים המועט, המאמר מתייחס כמעט רק לחילונים ומסורתיים. האוכלוסייה שהגדירה עצמה בסקר "מסורתית" מאופיינת בכך שהיא לומדת בשיעורים גבוהים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים ובפנימייה. מי שהגדירו עצמם "חילונים" לומדים רובם בבתי ספר ממלכתיים.

 

בגרפים שלמטה: חילונים/חילוניות = למדו בבית ספר ממלכתי. מסורתיים/מסורתיות = למדו בבית ספר ממלכתי דתי.

שיטת המחקר

שיטות הניתוח היו: מבחן חי בריבוע לאי תלות, מבחן א-פרמטרי לשני מדגמים בלתי תלויים מסוג Mann-Whitney ומבחן t למדגמים בלתי תלויים. לעתים בשל עניין מיוחד בנתונים ספציפיים, ציינו מגמות שאינן מובהקות סטטיסטית תוך ציון אי-המובהקות. נתונים אלה מתאימים למחקר חוזר בעתיד. נתקלנו בכמה בעיות מתודולוגיות: קושי אחד נבע ממיעוט משיבים דתיים. מדי פעם צרפנו את המשיבים המסורתיים והדתיים לכדי קטגוריה אחת (מצוין). מורכבות שניה נוגעת להיותו של הסקר אינטרנטי: על אף כי נמצא שמחקר אינטרנט הוא שיטת איסוף עם תוצאות דומות לראיונות דואר ולסקר טלפוני (שאול-מנע, ניר ורומנוב, 2012), כבכל סקר אינטרנטי, עלולות להופיע בעיות מתודולוגיות ספציפיות לשיטת מחקר זו, בעיקר טעויות מדידה וטעויות דגימה. בשל שלל המורכבויות הללו מטרתנו במאמר זה צנועה - אנו מבקשות להצביע על מגמות כלליות, אשר משתקפות היטב גם בסקר אינטרנטי, בנוגע למיניות של בני ונערות נוער בישראל בשנת 2015.

סוג וכמות פעילות מינית בקרב מתבגרים ומתבגרות

ציטוט מתוך המאמר המלא:
"תוצאות 2
שיעור המעורבות של בני נוער במגע מיני לאורך שנות בית הספר
בהשוואה לספרות מחקרית קודמת, מצאנו עלייה מסוימת בשיעורי הפעילות המינית הכוללת ברוב סוגי המגעים המיניים (ראה גרף 1 וטבלה 1). 83% מבני הנוער קיימו מגע מיני כלשהו עד גיל 18 ו-80% התנשקו, בהשוואה ל-79% ו-74% בהתאמה במחקר שפורסם לפני כשלוש שנים (Eyal , Raz & Levi, 2014). עוד מצאנו כי 50% מבני הנוער קיימו מגע מיני מעל הבגדים עד כיתה י׳ ו-25% נוספים קיימו מגע זה עד גיל 18. 71% מבני הנוער קיימו מגע מיני מתחת לבגדים או ללא בגדים, בעיקר בתיכון.

עד גיל 18, 64% מבני הנוער קיימו יחסי מין אוראליים ו-60% קיימו יחסי מין וגינאליים. בדומה לממצאים בספרות המחקרית שנסקרה, מצאנו כי עד כיתה י' כחמישית מבני הנוער התנסו ביחסי מין וגינאליים. עד כיתה י׳ בני הנוער מתנסים יותר במין אוראלי מאשר במין וגינלי (27% לעומת 20%), מתוכם מעטים מתנסים במגעים אלו עוד בחטיבת הביניים. בטבלה מספר 1 מרוכזים נתונים לגבי שכיחות המגעים המיניים השונים, לאורך השנים ובהשוואה בין מגדרים ומגזרים"


 

* התייחסות לנתון 6% מין אנאלי בכיתות ז' - ההערכה היא כי מי שסימנו נתון זה ניסו לתת מידע על פעילות מינית שלא ברצון בגילאי הילדות, תקיפה מינית מסוג כלשהי. הערכות חוזקו באמצעות הערות שנילוו לסקר ואפשרו לעונות ולעונים לכתוב תוספות.

מכאן ואילך נביא גרפים של נתונים מתוך הסקר. חלקם פורסמו במאמר המלא וחלקם לא נכללו במאמר ומובאים כאן לשירות ציבור ההורים והצוותים החינוכיים והטיפוליים המלווים ילדים וילדות, מתבגרים ומתבגרות.

יחסי מין עם חדירה בקרב בני ובנות נוער - ישראל 2015
יחסי מין אוראליים – 64% עד סוף י"ב: המגע המיני הנפוץ ביותר הכולל חדירה הוא מין אוראלי. בכיתה י' בני הנוער מתנסים יותר במין אוראלי מאשר במין וגינלי (27% לעומת 20%), ונראה כי חלקם מתחילים קודם במין כזה. בכיתה י"א-י"ב, יש עליה בשיעור ההתנסות במין אוראלי ובמין וגינאלי. עד סוף כיתה י"ב כ-60% מבני הנוער מקיימים מין אוראלי ו/או וגינאלי. אנו מצאנו שיעור של פי שלושה בהשוואה לנתון משנת 2012-2011 (Eyal et al., 2014), ובו מדווח על 20% בלבד מבני הנוער שקיימו מין אוראלי או וגינאלי בכיתות בגילאים הללו.
עד סוף כיתה י"ב חילוניות מתנסות יותר מחילונים ומסורתיות מתנסות יותר ממסורתיים בכל המגעים המיניים. האוכלוסייה החילונית מתנסה יותר מאשר האוכלוסייה המסורתית למרות שההבדלים אינם גדולים מאוד.
יחסי מין וגינאליים – 60% עד סוף י"ב: 35% מבני הנוער עד סוף כיתה י"א ו-60% מבני הנוער עד סוף כיתה י"ב קיימו יחסי מין וגינאליים (בדומה למחקר של שטרקשל ועמיתיו משנת 2009 שמצא כי בכיתה י"א כמעט 40% ובכיתה י"ב כ-60% התנסו ביחסי מין עם חדירה מאחד הסוגים הללו). בדומה לממצאי מחקרים קודמים (הראל-פיש ושות, 2011), גם אנו מצאנו כי בכיתה י' כחמישית מבני הנוער התנסו ביחסי מין וגינאליים.
יחסי מין אנאליים – 38% עד סוף י"ב: 38% קיימו יחסי מין אנאליים עד סוף התיכון. בקטגוריה ג' בולטים יחסי המין האנאליים (אצל רוב המתבגרים עיקר ההתנסות במין אנאלי מתרחשת בכיתה י"ב) שכן הם מציגים מגמה חריגה: המסורתיים מתנסים יותר מאשר חילונים באופן מובהק (39-34% חילונים וחילוניות לעומת 46-45% מסורתיים ומסורתיות).

Site Title

אמצעי מניעה
שימוש באמצעי מניעה: מבין המקיימות יחסי מין, החילוניות מוגנות יותר מאשר המסורתיות
הרוב משתמשים כמעט תמיד באמצעי מניעה: מיעוט מהמקימים יחסי מין וגינליים אינם משתמשים כלל או כמעט אינם משתמשים באמצעי מניעה (6% בלבד). כ-60% משתמשים תמיד באמצעי מניעה. עוד 20% משתמשים כמעט תמיד באמצעי מניעה .
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין נערים חילונים לנערות חילוניות ובין נערים חילונים לנערים מסורתיים.

להטב"ק | הומואים, לסביות, ביסקסואלים, אחר/ת
בערך 80% מבני ובנות הנוער הגדירו עצמם הטרוסקסואלים. כלומר, כחמישית הגדירו עצמם על הרצף הלהטב"קי (הומואים לסביות, ביסקסואלים/יות, טרנסג'נדרים/יות, קווירים/יות). יש שיעור לא קטן של בני ובנות נוער המגדירים עצמם ביסקסואלים, ושיעור לא קטן של "לא מוגדר". הרבה יותר נערות (בשיעור כפול מזה של הנערים) מגדירות עצמן ביסקסואליות.
ההומואים והלסביות מגלים התאמה מרבית בין הגדרתם העצמית לבין המשיכה שלהם לפרטנרים שלהם. לעומתם, לפחות 10% מהמגדירים עצמם הטרוסקסואלים נמשכים גם לבני/בנות המין שלהם/ן.

פורנוגרפיה
חשיפה לפורנוגרפיה – המגדר גובר על המגזר

עד כיתה ה' יש הבדל קטן בין חילונים למסורתיים והחילונים נחשפים יותר מאשר מסורתיים. עד סוף כיתה ז', מעל 80% מהנערים החילונים כבר נחשפו לפורנוגרפיה. בכיתה ה'-ו' מעל שליש מהנערים החילונים נחשפים לראשונה.  כמעט 40% מהנערות נחשפות במהלך חט"ב.  
רבים מאוד מבני הנוער בסקר לא ענו כיצד נחשפו בפעם הראשונה לפורנוגרפיה. ההערכה של החוקרות - חלק מבני ובנות נוער לא זוכרים את החשיפה הראשונה.
16% נחשפו במקרה: די הרבה מהנשאלים – כ-16% - נחשפו במקרה. במחקרים קודמים (מור, 2012) נמצא כי רבע מבני הנוער נחשפו בטעות ובדומה לממצאים שלנו, נמצא כי יותר נערות מאשר נערים נחשפו בטעות ואילו נערים נחשפים יותר באופן מכוון (למיש, ריבק ואלוני, 2009).
1/5 נחשפים ונחשפות לבד בחיפוש מכוון באינטרנט: נערים חילונים נחשפו יותר על ידי חיפוש מכוון באינטרנט או עם חברים. הנערות המסורתיות חיפשו במכוון באינטרנט יותר מאשר החילוניות. באופני החשיפה האחרים לא נראים בטבלה הבדלים גדולים בין נערות חילוניות למסורתיות.


 

פער עצום בין נערים לנערות בכמות הצפייה בפורנוגרפיה מבחירה

כמעט אין נערים שבוחרים שלא לצפות בפורנוגרפיה אף פעם, לעומת 31% מהנערות שלא צופות אף פעם. בהשוואה למחקר משנת 2009 ובו נמצא כי 15% מבני הנוער גולשים באופן קבוע לאתרים פורנוגרפיים (למיש ושות', 2009), אנו מצאנו כי יש להבחין בין הנערים לנערות בנוגע לגלישה קבוע: נערים גולשים באופן קבוע הרבה יותר מכך – כמחציתם גולשים לפחות כמה פעמים בשבוע ועוד כחמישית צופים כל יום בפורנוגרפיה. הרבה פחות נערות גולשות בקביעות, ורק מעט יותר מעשרה אחוזים גולשות לאתרים פורנוגרפיים על בסיס קבוע. (הערה שלומית הברון וסנדי בשרטי "מידע אמין על מין" (2017) כמחנכות למיניות בריאה אנו רואות עלייה בכמות הצפייה של נערות בפורנוגרפיה משנה לשנה. הנושא עולה בכל שנה יותר בקרב נערות)

תשובות בני ובנות נוער לשאלה הפתוחה | "האם יש עוד משהו שבו תרצה לשתף אותנו?" ובו פרטו המשיבים נושאים שהעסיקו אותם כבני ובנות נוער:
•    
ביטחון עצמי, בדידות, קשרים חברתיים
•    אוננות של נערים. אוננות של נערות
•    שיקולים לקיום יחסי מין: אוראלי ווגינאלי
•    הפעם הראשונה
•    בתולים: אובדן הבתולים בגיל צעיר מחד ובתולים מאוחרים מאידך
•    אמצעי מניעה ואמצעי מניעה לשעת חירום
•    התנזרות
•    הפרקטיקה של יחסי מין – הנאה, אורגזמה, כאב, חשק מיני
•    מין מזדמן
•    להטב"ק: העדפה מינית, התנסויות מיניות עם בני או בנות מיני, נוער שיוצא מהארון כאוכלוסייה בסיכון שצריכה הדרכה ויד מכוונת, טרנסג'נדריוּת
•    נורות אדומות בקשר
•    ניצול ותקיפה מינית של נערות וניצול ותקיפה מינית של נערים
•    זנות וחשפנות
•    פורנוגרפיה והשלכותיה
•    מחלות מין שאינן איידס. איידס.
•    הקשר בין מין ורגש
•    תפיסות חברתיות כלפי נערים וכלפי נערות

ראוי לציין כי רבים מהמשיבים לשאלה פתוחה זו, ציינו שוב ושוב את חשיבותו של השיח עצמו. חשוב שההורים יכירו את הנושאים המעסיקים את בני הנוער באופן מפורט, ויוכלו לבחור לשוחח עם ילדיהם על הנושאים הללו בלא להסתפק בשיח "כללי" שמחמיץ את לב העניין

 

 • הפעם הראשונה שלי בסקס הייתה בגיל יחסית מוקדם, 15 וחצי. אבל בגלל שהגעתי לסיטואציה עם ידע מוקדם (אליו הגעתי בעצמי) ועם בן זוג מתוך אהבה, החוויה הייתה לגמרי חיובית מבחינתי.
   

 • יצאתי מהארון בפני כולם השנה (משפחה, חברים מהבית וחברים מהמכינה הקדם צבאית שהייתי בה). כולם קיבלו בלי יוצא מן הכלל ולא נתקלתי בתגובות שליליות, אך על מין אני עדיין לא מדבר עם ההורים והם גם לא שואלים. לעומת זאת, אחי הגדול מאוד מתעניין ודואג שאני אקיים מין בטוח. מאז היציאה יצא לי להיות עם גברים ועכשיו יש התחלה של מערכת יחסים ראשונה.
   

 • לסיכום, אני חושבת שכל אדם צריך לדעת שבנושאים כאלו אין קצב מוגדר. בתיכון תמיד שאלתי את עצמי מתי ארגיש מוכנה לקיים יחסים, לקיים מין אוראלי וכו', אבל לא הבנתי שאין זמן מוגדר לזה. אלו הם רגשות אינדיבידואליים לזמן, למקום ולפרטנר שאיתו אתה נמצא.
   

 • היום אני כמעט שנתיים אחרי תקיפה מינית וניצול מיני מצד אדם שהיה לצערי הראשון שלי ובאופן מסויים האהבה הראשונה שלי. רק לאחרונה אחרי המון הדחקה התחלתי להבין מה קרה, התחלתי טיפול פסיכולוגי והתחלתי לעכל את זה ולהיחשף בפני המעגלים הקרובים שלי. כיום רק בן זוגי ושתי החברות הכי הכי טובות שלי יודעות על מה שקרה ואני מאוד לבד בזה וחוששת מהגיוס המתקרב שלי בין היתר בגלל הרגישות שלי לטריגרים שמחזירים אותי אל המקרה. מעבר על הכעס האישי שלי והכאב שמלווים אותי יש בי המון כעס על מערכת החינוך ועל החברה שלנו שמחנכים לביוש עצמי של נערות במקום של התוקפים, יש רבות כמוני ששותקות כי אין להן את המקום ואת הכלים והאומץ להיפתח ולדבר ולהפוך להיות אקטיביות. אני בכל יום שעובר מתחזקת יותר ומקבלת את מה שקרה ל ועדיין אני כבר מצולקת, אבל כולי תקווה שמיזמים כאלה לחינוך מיני בריא יפסיקו את שרשרת האלימות והשתיקה ודברים כאלה ימנעו.
   

 • מין זה דבר יפה :)
   

 • אני חושבת שהסקר הזה הוא דבר חשוב וחיוני. בתי ספר לא מעריכים את חשיבותם של שיעורים בנושא חינוך מיני, אני את כל מה שצריך באמת לדעת על אמצעי מניעה ומהם הגבולות שצריך להציב ושמותר להגיד לא, למדתי רק דרך השיעורים האלה.
   

 • מאוד פוחדת כשגבר מחבק או מחזיק לי יד מהפחד שלא יעשו לי מה שעשו לאמא שלי שהייתה מטופלת שנים רבות במרכז אלמגור לנשים מוכות.
   

 • אם אתם מכניסים את זה למחקר שלכם- רוב הסיכויי, ברוב בתי הספר שאף תלמיד לא יתייעץ בנושא עם יועצת בית הספר או משהו כזה. יועצת בית הספר שלי לא ידעה איך קוראים לי (ואני הייתי מהבנות הבולטות בשכבה שלי).
   

 • כל הכבוד על הפרויקט, ראוי כי גוף כלשהו ייקח על עצמו את האחריות לעניין זה בבני נוער ובעיקר לצעירים שבהם.
   

 • ההתייחסות לטרנסגנדר בתור נטייה מינית קצת מפריעה לי (בשאלה על איך את מגדירה את הנטייה המינית שלך)
   

 • הוטרדתי מינית פעמיים בחטיבה והיה לי רעיון מעוות של מערכות יחסים וגם פחד מסקס. בזכות החבר שלי (גם בזכות צורת ההתנהגות שלו כלפיי וגם בזכות שיחות בנושא) אני יודעת היום מה לצפות ממערכת יחסים בריאה. אבל לדעתי, ובעיקר בתיכון, צריך לדבר יותר על סקס בתור אקט של אהבה (ההורים תמיד אמרו שפורנו זה לא כמו סקס "אמיתי"... אף פעם לא הבנתי מה הכוונה עד שקיימתי יחסי מין), על מערכות יחסים (איך הן מרגישות, למשל) ועל הנאה מאשר על אמצעי מניעה ומחלות מין. אז אולי בת הדודה שלי (14) לא תגיד: "סקס זה תמיד כואב ורק בשביל הבנים שייהנו".
   

 • אני מגדירה את עצמי כפמיניסטית ואם יש משהו שלמדתי על חיי מין זה יחסי כוחות. עד שיחסי הכוחות בין הנשים והגברים לא יהיו שווים בעולם המין-בפורנו, בדוגמנות, בדימויים של נשים בעולם הפרסום, כשתופעות כמו חשפנות וזנות ימשיכו להיות קיימות,שהקלות שבה יהיה אפשרי "לקנות אישה", ככה גברים לא יהססו לקחת את מה ששלנו בתוקפנות כוחניות ומניפולציות זולות.
   

 • למרות שעברתי חוויות לא פשוטות עם המין השני, אני נהנית מסקס וגאה להגיד שראוי שגם נשים יהנו מסטוצים, מסקס חד פעמי ובכללי מהחוויה המינית ולא יצטרכו להרגיש שהן שם רק כדי לספק אלא גם יכולות לקבוע את הטון. כשהמודעות הפמיניסטית שלי גדלה עם השנים היה קשה לי לצפות בפורנו, אך הבנתי כמה זה קשה עם לאחר צפייה ארוכה להתנתק מההרגל. ראיתי לאט לאט את הסטטיסטיקות מדברות, כמה באמת הן נראות סובלות וכמה סביר להניח, לאחר שצפיתי בראיון עם שחקנית פורנו שאמרה שהיא מוכנה לעשות דברים דוחים ומשפילים בשביל סכום גבוה, שרוב הסיכויים שהיא קורבן לתקיפה מינית ומנסה להפוך את היוצרות בכך שהיא לוקחת כסף מגבר כעת והיא ב"עמדת הכוח, ראיתי סרטונים של נשים אשכרה נאנסות במסווה של-סקס אגרסיבי עם שרמוטה, נשים שכופים עליהן תנוחות לא אפשרויות אך אין באפשרותן מלבד להוציא קול לזוז אם כואב להן קצת לבקש להפסיק לרצות לבקש תנוחות לרצות לעשות את המהלך הבא, הן שם כחפץ זז עם דם שנועד לגרום למין השני לשפוך ואם אפשר על הפנים.
  אני עכשיו סיימתי מכינה קדם צבאית והייתי פעילה פמיניסטית בשנה זו, ניסיתי להעביר הרצאות פרונטליות מול חבריי למכינה בנושאים שונים בפמיניזם כולל פורנו והשפעותיו, אך ראיתי עד כמה קשה המשימה שאני מנסה למחוק תופעה חברתית שתפסה מימדים גדולים אצל רבים, ואולי לשכנע א.נשים להפסיק לצפות זוהי אינה הדרך, כי הפורנו בסופו של דבר כן עונה על צורך מסוים אז אולי את ההיררכיה המגדרית צריך לבטל וליצור אלטרנטיבות בריאות פמיניסטיות ושפויות עבור הצופות/ים.
   

 • חשוב לומר משהו שלא צויין שלפעמים יש גם השלכות למין עם אנשים שונים אם זה עם בן זוג קבוע אבל בעיקר אם זה עם בן זוג מזדמן . קרה לי בעבר שבני זוג מזדמנים (מה שנקרא סטוצים) דרשו שזה יקרה שוב ואם לא יחשפו שזה קרה או שפעם אחת גם נזכר בזה אחרי שכבר היה לי בן זוג קבוע ואיים עלי לספר לו אם לא אהיה איתו שוב.
   

 • לא חוויתי מגע מיני בכפייה או איום אבל היה מקרה בו מישהו ניסה לקיים איתי מגע מיני בכוח והייתי צריכה להתנגד בעזרת כוח פיזי.
   

 • כל מגע מיני קרה עם הבן זוג שלי שאני איתו במשך 3 שנים כבר והמיניות החלה בגיל 17. כל התקדמות מינית סיפרתי לדודה שלי שהיא קרובה אליי וכמו אמא שניה ולא התקדמתי ללא יעוץ.
   

 • מעולם לא צפיתי בפורנו מרצוני, בפעמים המעטות שנחשפתי לזה היו במקרה: דרך הודעות ספארם או חלונות קופצים וכד...
   

 • חשוב לי להדגיש כמה פרטים שאולי יהיו רלוונטים:
  1.
  פורנו היה חלק חשוב בחינוך המיני שלי והשפיע על יחסי המין שלי עם הפרטנר שלי באותה תקופה (גיל 13), לאחר מכן התחלתי לקרוא באינטרנט באתרים שאינם פורנוגרפים והבנתי את הפערים הקיימים הין המציאות לפורנוגרפייה. בין היתר גם את הניצול הכרוך בצילום סרטים פורנוגרפים, כך שכעט איני צופה בפורנו.
  2. העיסוק במין אף פעם לא התריע את אימי והיא דיברה איתו עליו בגלוי, יציאתי מהארון התקיימה במהלך שיחת מין.
   

 • חינוך לנשים לא לפגוע מינית בגברים. בתור ילד מורות נגעו בי מתוך תחושה שמותר להן. בתור נער נערות נגעו בי מתוך תחושב שמותר להן, צריך להבהיר שאסור, "לא זה לא" גם אצל גברים. אנשים מתעלמים מהתופעה מהמחשבה שגברים חזקים אז זה לא מאיים עליהם, אבל מה הייתי אמור לעשות, להכות אותן?  חינוך שיוויוני יוביל לתוצאות יותר טובות, וגם לא יכניס נשים למצב של פחד מתמיד שכן הן תמיד ה"קורבנות".
   

 • אני חושבת שהמון תלוי בסוג האנשים שאתה מסתובב איתם. לא הסתובבתי עם המעגל ה"מקובל" יותר ולכן לא נחשפתי להרבה דברים כמו שנשאלתי. היו כמה שיעורים של חינוך מיני אבל מעולם לא דיברו על מתי להתחיל-איך לדעת שאתה מוכן, מה צריך לשקול כשאתה נכנס לעולם הזה, מחלות מין קלות כמו זיבה או הרפס ולא רק האיידס הנורא. גם לא דיברו על אוננות בקרב בנות או התנזרות, אורגזמות וכאלה. וחבל, חוזרים על אותם דברים שאנחנו כבר יודעים וממילא אף אחד לא יישאל בקבוצה של הכיתה בשיעור שאלה מינית, הוא יהיה נבוך מידי. הורים גם לא רוצים לדבר על זה.
   

 • אני חושבת שצריך להגביר את המודעות בבתי הספר ולקיים יותר שיעורי מין. אני במקרה התברכתי בחבר מדהים שתמך בי והיה איתי עדין לאורך כל הדרך,לא כפה וחיכה עד שאני אהיה מוכנה, לא לחץ וגם לא שאל חיכה שזה יבוא ממני. אך אני יודעת על לא מעט מקרים שבנות נפגעות מהחבר שלהן דווקא מזה שאמור להכיר אותן הכי טוב מכולם. צריך להבהיר לבנות שלא יעשו דברים שהן לא מרגישות בנוח גם עם זה החבר שלהן, ושאונס יכול להיות גם ע"י בן זוג.
   

 • לא היה לי חינוך מיני רציני בבית הספר. אני מתעניינת בנושא מאוד בעצמי אז אגרתי עוד ועוד מידע מהאינטרנט בעיקר. lacygreen וsexplanations ביוטיוב היו עיקר החינוך שלי, אני ממש מכורה לאיסוף מידע בקשר לחינוך מיני.
   

 • היה לי מגע מיני עם 2 בנים, אחד בסטוץ מיותר ומטומטם ואחד עם החבר שלי כבר שנה. אני יכולה להגיד ב100% שהחיים המיניים שלי עכשיו מושלמים ובעיקר בגלל הידע שצברתי. בעזרתו אני מרגישה רגועה ויודעת מה לעשות, ולא פוחדת לנסות דברים חדשים. הלוואי שכל בני הנוער יהיו סקרנים כמוני ויהיה להם ידע נגיש בעניין. בהצלחה במחקר :)
   

 • רציתי שתחשיבו את העניין שאני באה מבית ספר דתי. ולמרות שהסטטיסטיקה מראה לפעמים שדווקא בבתי ספר הכי שמרניים קוראים הדברים ההפוכים, הבית ספר שלי היה דתי רק בנות ולא היה כל כך שמרני. ככה שיצא שלא חוויתי מגע מיני כזה או אחר.
   

 • מערכות היחסים של כמעט כל מי שאני מכיר נבנו שלב כל גבי שלב ולא ''קפצו מדרגה'' באופן פתאומי. לדעתי, עובדה זו מראה על יכולת הבנה מעולה של שני המינים לסכנות בסקס ובסטוצים כמו גם מתן חשיבות להכרה עמוקה אחד של השני לפני שמתקדמים.

.

​​​

ביבליוגרפיה של מאמר המקור
איגוד מרכזי הסיוע (2013). הדוח שנתי הורות בצל הפגיעה - פגיעה מינית בישראל 2013 [מקור אלקטרוני]. file:///C:/Users/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94/Downloads/2013-annual-report.pdf

בלאו , א. (2012). ממצאי סקר השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער: "כן" לגלישה בטוחה, "לא" לשימוש כפייתי. בתוך עשת-אלקלעי,י., כספי, א.,  עדן, ס., גרי, נ., יאיר, י. וקלמן, י. (עורכים), ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה  האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (עמ' 84-75). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

הראל-פיש, י. וולש, ס., בוניאל-נסים, מ., דז'אלובסקי, א., אמית, ש., טסלר, ר. וחביב, ג'. (2013). נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל. סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי וניתוח מגמות 2011-1994. תכנית המחקר הבינלאומי על בריאותם ורווחתם של בני-הנוער, חלק ג' – התנהגויות סיכון לבריאות (עמ' 165-159).  אוניברסיטת בר אילן, מכון ברוקדייל, משרד הבריאות ומשרד החינוך.  

הרדוף, ד., פרידמן, ר., פילו, נ., פרידמן, פ., גריילסמר, ד. וריגל, ש. (2012). מתבגרים שואלים רופאים באינטרנט: סקר שאלות של מתבגרים בתחומי בריאות בפורום אינטרנט במשך שנה. הרפואה, 151 (6), 341-338.  

וייסבלאי, א. (2010). "חינוך מיני במערכת החינוך" [מקור אלקטרוני]. מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים. ניתן למצוא ב: https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02462.pdf.

וייסבלאי, א. (2011). "ילדים ברשתות החברתיות ובאינטרנט [מקור אלקטרוני]". ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים. ניתן למצוא ב:  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02856.pdf

למיש, ד., ריב"ק, ר. ואלוני, ר. (2009). ילדים ישראלים גולשים באינטרנט: מפאניקה מוסרית להורות אחראית. מגמות, מ"ו (1-2), 163-137.

מור, א. (2012). על הקשר בין פורנוגרפיה, נורמות הגבריות ואלימות מינית. הד החינוך (פ"ו), 36-32.

סקר אינטרנטי על מיניות בני ובנות נוער בישראל, באתר האינטרנט "מידע אמין על מין". נדלה ב27.6.2017 מתוך:
https://docs.google.com/forms/d/1Cq1VwvM-Amb2RtrvYKASy5HDHfVE0_urPOKYPhbfz6g/viewform

שאול-מנע, נ., ניר, מ. ורומנוב, ד. (2012). הוספת האינטרנט לשיטות מסורתיות  של איסוף נתונים בסקרים [מקור אלקטרוני]. נייר עבודה מס' 69.  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ניתן למצוא ב: http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw69.pdf

Berland, G.K., Elliott, M.N., Morales, L.S., Algazy, J.I., Kravitz, R.L., Broder, M.S., Kanouse, D.E., Muñoz, J.A., Puyol, Lara, M., Watkins, K.E., Yang, H. & McGlynn, E.A., (2001). Health Information on the Internet - Accessibility, Quality, and Readability in English and Spanish. [Electronic version]. JAMA, 285, 2612-2621.

Brook, U. (1999). AIDS knowledge and attitudes of pupils attending urban high schools in Israel. Patient Education and Counseling, 36, 271–278.


Collins, R.l., Martino, S.C. & Shaw, R. (2011). Influence of new media on adolescent sexual health:  Evidence and opportunities. Working Paper. Available at:  http://aspe.hhs.gov/hsp/11/AdolescentSexualActivity/NewMediaLitRev/

Eyal, K., Raz, Y., & Levi, M. (2014). Messages about sex on Israeli television: Comparing local and foreign programming. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 58, 42-58. Available at: doi: 10.1080/08838151.2013.875021

Farfel, A., Hardoff, D., Afek, A. & Ziv, A. (2010). The effect of a simulated–patient–based educational program on medical encounters’ quality at military recruitment Centers. Israel Med Association Journal, 12, .216-220

Gray, N.J. & Klein, J.D. (2006). Adolescents and the internet: Health and sexuality information. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 18, 519-524.

Halevy, A., Hardoff, D., Knishkowy, B. & Palti, H. (1995). A school–linked health service for adolescents in Jerusalem. Journal of School Health, 65, 416–419.


International consortium for emergency contraception (2015). Repeated use of emergency contraceptive
pills: The facts. Available at: file:///C:/Users/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94/Downloads/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8.pdf

Jadad, A,R. & Gagliardi, A. (1998). Rating health information on the internet navigating to knowledge or to babel? JAMA, 279, 611-614.
 
Kanuga, M., & Rosenfeld, W.D., (2004). Adolescent sexuality and the internet: the good, the bad, and the URL. Journal of pediatric adolescent gynecology, 17, 117–124.

Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A.  & Zickuhr, K. (2010). Social media and mobile Internet use among teens and young adults. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project. Available at: http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_Report_Final_with_toplines.pdf

Matthiesen, S., (2013). Young people’s sexual experiences online. In S. Matthiesen (Ed.), Youth Sexuality in the internet age: A qualitative study of the social and sexual relationships of young people, 86-131. Köln, Germany: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.  

Moor, A. (2011). The efficacy of a high school rape prevention program in Israel. Violence and Victims, 26, 283-295.

Neumark, Y., Lopez-Quintero, C., Feldman, B.S., Hirsch-Allen, A. J.  & Shtarkshall, R. (2013). Online health information seeking among Jewish and Arab adolescents in Israel: Results from a national school survey. Journal of health communication, 18, 1097-1115. Available at: DOI:10.1080/10810730.2013.778360
Offer, D. & Schonert–Reichl, K.A. (1993). Debunking the myths of adolescence: Findings from recent research. Journal of American academy of child adolescent psychiatry, 31, 1003–1014.

SIECUS - Sexual information and education council of the United States. Available at:  http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=627&grandparentID=477&parentID=620

Sutton, M. J., Brown, J. D., Wilson, K. M., & Klein, J. D. (2002). Shaking the tree of knowledge for forbidden fruit: Where adolescents learn about sexuality and contraception. In J. D. Brown, J. R. Steele, & K. Walsh-Childers (Eds.), Sexual teens, sexual media: Investigating media’s influence on adolescent sexuality (pp. 25-55). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Tamir, A., Wolff, H., & Epstein, L. (1982). Health related behavior in Israel adolescents. Journal of adolescent health care, 2, 261–265.

Wilder, E. (2000). Contraceptive use at first intercourse among Jewish women in Israel, 1962–1988. Population Research and Policy Review, 19, 113–141.
 

bottom of page